News

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 3

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 14 กันยายน 2561

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 31 กรกฏาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯที่จังหวัดระยองและสมุทรสาคร