คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม จึงออกประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทั่วไป

 1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
  1. สถานประกอบการประเภทโรงงานควบคุม ที่ต้องการลงทุนในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม
  2. โรงงานควบคุมที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2550)
 2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนการลงทุน
  1. พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ และค่าติดตั้งเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม
  2. สถานประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนได้หลายเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียในโรงงานควบคุม รวมถึงค่าติดตั้ง ในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาท ต่อโรงงานควบคุม โดยเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียในโรงงานควบคุม รวมถึงค่าติดตั้ง ต้องมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี

  3. พพ. จะพิจารณาการสนับสนุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ ความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารใบสมัครของสถานประกอบการตามลำดับก่อนหลัง โดยยึดถือตามเลขที่รับเอกสารของ พพ. เป็นสำคัญ ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ พพ. จะยึดจากวันประทับรับ ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก

  4. เงินสนับสนุนจาก พพ. ใช้สำหรับเป็นค่าลงทุนในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม รวมถึงค่าติดตั้ง โดยผู้ขอรับการสนับสนุนจะได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าลงทุนในการปรับเปลี่ยน เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม รวมถึงค่าติดตั้ง แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด

  5. ราคาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม รวมถึงค่าติดตั้งที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นราคาที่หักส่วนลดต่างๆ แล้ว

  6. พพ. มีสิทธิยกเลิกการสนับสนุนในกรณีต่อไปนี้

   1. ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่มีคุณสมบัติ
    ตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุน

   2. ผู้ขอรับการสนับสนุนดำเนินการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อ
    การอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม รวมถึงค่าติดตั้งไม่ตรงตามรายละเอียดที่ พพ. อนุมัติหรือไม่ตรงตามรายละเอียดในใบสมัครที่ได้ยื่นต่อ พพ.

   3. ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในแผนดำเนินการ
    ที่ พพ. ให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ หากเหตุในการยกเลิกการสนับสนุนดังกล่าว ปรากฏภายหลังจากที่ พพ. ได้จ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนแล้ว ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องคืนเงินสนับสนุนทั้งหมดพร้อมดอกเบื้ยแก่ พพ. ทันที

เงื่อนไขการดำเนินงาน

 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ โดยเอกสารใบสมัคร หนังสือสัญญาสนับสนุน และเอกสารอื่นๆ ในโครงการจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ

 2. ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาสนับสนุน มิฉะนั้น พพ. มีสิทธิ์บอกเลิกการให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งสาเหตุความล่าช้าให้ พพ. ทราบและขออนุมัติขยายเวลาการติดตั้ง โดย พพ. อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการติดตั้งให้หรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องแสดงรายละเอียดแผนการดำเนินการจัดหาและรายละเอียดทางเทคนิคในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมอย่างชัดเจนในเอกสารใบสมัครขอรับการสนับสนุน