รายละเอียดโครงการ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย เฉลี่ย 5-6% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม ซึ่งมีอุปกรณ์หลัก ประกอบด้วย เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องเป่าอากาศ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบตะกอน ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ การเปลี่ยนเครื่องเป่าอากาศ Screw blowerหรือการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานเฉลี่ยได้ถึง 30-40% และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 0.35-3 ปี

พพ. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม โดยเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกระตุ้นโรงงานควบคุมให้มีการตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง อุปกรณ์ และให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. เพื่อสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย
  3. เพื่อให้เกิดการพิสูจน์ทราบผลประหยัดและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย