ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

พพ. ขอประกาศขยายระยะเวลารับสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการ โดยผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาสนับสนุน  มิฉะนั้น พพ. ขอสงวนสิทธ์ที่จะพิจารณายกเลิกสัญญาสนับสนุน ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมด ในเวลาราชการ และในกรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์จะยึดถือวันที่บนตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายชนะ สารสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1655 6331 หรือ นายณัฐกิตติ์ กิติวงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 2482 2950 ผู้ประสานงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2