ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการ

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  ได้จัดทำโครงการ โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม และสถานประกอบการท่าน เป็นโรงงานควบคุมที่มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ที่มีศักยภาพในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย

ดังนั้น พพ. จึงได้จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯให้โรงงานควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติจริง รวมถึงการสนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย และเกิดผลการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาบุคลากร อันก่อให้เกิดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยจัดให้มีงานสัมมนาเปิดโครงการจำนวน 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.
    ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
  • ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08:30 - 12:00 น.
    ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารประกอบการสัมมนา

บรรยากาศภายในงานสัมมนา