ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดการพิจารณา

โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

 1. ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจะต้องผ่านคุณสมบัติตามที่พพ.กำหนด โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่
 2. ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถขอรับเอกสารใบสมัครขอรับการสนับสนุนได้จาก พพ. หรือทางเว็บไซด์ www.dede.go.th โดยสามารถยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมด
 3. เอกสารการสมัครขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย
  1. หนังสือนำส่ง ผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนจะต้องจัดทำหนังสือนำส่งถึง “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” โดยหนังสือนำส่งต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจในการลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของสถานประกอบการนั้นใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนในปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเพื่อการ

  2. อนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมตามรูปแบบในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ใบสมัครต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจในการลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของสถานประกอบการนั้น

  3. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

   • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร

   • กรณีมีการมอบอำนาจ

    1. หนังสือมอบอำนาจในนามบริษัทพร้อมติดอากรแสตมป์ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ลงนามพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร

   • สำเนาใบเสนอราคาจากผู้จำหน่ายเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ และค่าติดตั้งที่จะขอรับการสนับสนุนซึ่งระบุยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเป็นเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบที่ พพ. ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องยื่นใบเสนอราคาที่จะขอรับการสนับสนุน พร้อมด้วยใบเสนอราคาเปรียบเทียบรวมเป็น 3 ราย หรือกรณีเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีใบเสนอราคาไม่ถึง 3 รายให้คณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อพิจารณาการสนับสนุนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม)

 4. ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง อาคาร 7 ชั้น M หรือ ส่งมาที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โดย พพ. จะพิจารณาใบสมัครตามลำดับก่อนหลังในการยื่นเอกสาร โดยยึดถือตามเลขที่รับเอกสารของ พพ. เป็นสำคัญ ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ พพ. จะยึดจากวันประทับรับ ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก

 5. เมื่อ พพ. ตรวจสอบแบบขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและเอกสารประกอบตามที่กำหนด หากไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน พพ. จะส่งกลับให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ไขและส่งกลับมาใหม่ภายในระยะเวลา
  ที่กำหนด หากครบถ้วนตามหลักเกณฑ์จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ และจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังสถานประกอบการ ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้

 6. สถานประกอบการที่ได้รับแจ้งผลผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว จะต้องทำสัญญารับการสนับสนุนกับ พพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากสถานประกอบการมิได้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร พพ. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. พพ.จะเข้าดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบก่อนการติดตั้ง ในกรณีที่สถานประกอบการประสงค์จะติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบ ก่อนที่ พพ. จะพิจารณาอนุมัติการสนับสนุน จะต้องแจ้งนัดหมาย พพ. เข้าตรวจสอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติหรือผลการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนไม่ตรงตามที่ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องการ

 8. เมื่อสถานประกอบการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบแล้วเสร็จ ให้แจ้งนัดหมาย พพ. เข้าตรวจสอบหลังการติดตั้ง

 9. สถานประกอบการต้องส่งหนังสือขอเบิกเงินพร้อมเอกสารประกอบการเบิกเงินหรือเอกสารอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกต้องครบถ้วน มายัง พพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

 10. เมื่อ พพ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งและเอกสารการเบิกเงินมีความครบถ้วนแล้วจะอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน และแจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อรับเงินสนับสนุน

 11. หากมีข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติม พพ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณา

ขั้นตอนการดำเนินงาน