• ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 3

  ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสน

 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2

  ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสน

 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการ
 • เปิดรับสมัครแล้ว
 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 3

  ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมั

 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2

  ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมั

 • ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการ
 • เปิดรับสมัครแล้ว

ขั้นตอนการขอการสนับสนุน

สมัครง่าย แค่ 4 ขั้นตอน
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ

  ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติตามที่ พพ. กำหนด ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

 • ยื่นเอกสาร

  ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดเอกสารขอรับการสนับสนุนได้ที่นี่

 • ติดตั้งเครื่องจักร

  สถานประกอบการที่ได้รับการพิจารณาจะต้องติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบแล้วเสร็จ และแจ้งนัดหมาย พพ. เข้าตรวจสอบหลังการติดตั้ง

 • ตรวจสอบการติดตั้ง

  เมื่อ พพ. ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งและเอกสารการเบิกเงินมีความครบถ้วนแล้วจะอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน

กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านพลังงานของประเทศ แต่เนื่องจากหน่วยงานด้านพลังงานต่างกระจายออกไปสังกัดในกระทรวงที่ต่างกัน ทำให้มีปัญหาในเรื่องการประสานงาน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จึงมีมติจัดตั้ง “ทบวงพลังงาน” และต่อมาเมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับการบริหารราชการแต่ละกระทรวง ทบวง รวม 5 ท่าน ได้มีมติให้ยกระดับส่วนราชการ “ทบวงพลังงาน” เป็น “กระทรวงพลังงาน”